Facebook Twitter Google+ Youtube Blogspot RSS FeedПро порядок функціонування міських кладовищ

У К Р А Ї Н А
ГОРОДЕНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ГОРОДЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
________________________________________________________________________________

78100, м.Городенка вул .Шевченка, 77 тел. 2-23-82

від 01.03.2011 року № 72

.

Про затвердження тимчасового Положення
про порядок функціонування міських кладовищ та
надання ритуальних послуг на території м. Городенки.

.
З метою впорядкування відносин при наданні послуг, а саме: чіткому визначенні прав, обов’язків, відповідальності суб’єктів господарювання ритуальної служби, які працюють на ринку ритуальних послуг, порядків організації поховань і ритуального обслуговування населення, утримання кладовищ та інших місць поховань, керуючись Законом України “Про поховання», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”, з урахуванням Наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України „Про поховання та похоронну справу”, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого” (зі змінами від 21.12.2009 №405), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити тимчасове Положення про порядок функціонування міських кладовищ та надання ритуальних послуг на території м.Городенки. (Додаток №1).
2. Зобов’язати всіх суб’єктів, які працюють на ринку ритуальних послуг дотримуватися встановлених Положенням порядків організації поховань і ритуального обслуговування населення, утримання кладовищ та інших місць поховань.
3.Довести до відома штатних працівників служби благоустрою міської ради(громадських працівників), які обслуговують міські кладовища про відповідальність за дотримання дії Положення про порядок функціонування міських кладовищ та надання ритуальних послуг на території м. Городенки.

4. Положення про порядок функціонування міських кладовищ та надання ритуальних послуг на території м.Городенки опублікувати в засобах масової інформації.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з виконавчої роботи В.Яківчика

Міський голова                                                             Р.Осадчук

.

.

.

Додаток № 1
Затверджено рішенням
виконавчого комітету
від 01.03. 2011р. № 72

Положення
про порядок функціонування міських кладовищ
та надання ритуальних послуг
на території м. Городенки

.

1.1.Дане Положення є переліком необхідних мінімальних вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг і є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами господарювання незалежно від форм власності (далі СГ), які надають ритуальні послуги та займаються виготовленням, торгівлею ритуальною атрибутикою, виготовленням намогильних споруд, облаштуванням місць поховання та встановлення намогильних споруд чи їх демонтажем.
1.2. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов’язалася поховати померлого (далі – Замовник). Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності до чинного законодавства іншій фізичній чи юридичній особі на підставі письмового договору, істотними умовами якого є: найменування сторін; предмет договору; перелік послуг, їх вартість, особливості та терміни виконання; порядок розрахунків; права, обов’язки та відповідальність сторін; умови зміни або припинення дії договору; порядок вирішення спорів; дата і місце укладання договору.
1.3. Поховання померлого громадянина проводиться за наявносты свідоцтва про смерть і не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Як виняток, у разі наявності відповідних підстав, поховання може бути проведено в день оформлення документів.
1.4. За зверненням виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого. На бажання виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, за попередным погодженням із відповідальним представником міської ради для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.
1.5. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва поховання

Розмір

Земельної ділянки

Могили

площа, м довжина, м ширина, м довжина, м ширина, м
Родинне 10,6 2,8 3,8 2,10 1,0
Подвійне 7,28 2,8 2,6 2,10 1,0
Одинарне 6,16 2,8 2.2 2,10 1,0
Урна з прахом 0,64 0,8 0,8 0,8 0,8

Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5 м, висота намогильного горбка – 0,5 м. Обмостка могил і надгробного пам’ятника проводиться в межах відведеної площі на висоту до 5 см від поверхні грунту. У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені.
1.6. За рішенням виконкому міської ради у місцях поховання відведений сектор для почесних поховань – національних Героїв, Героїв ВВ та громадян за особливі трудові заслуги перед Україною, Почесних громадян міста.
1.7. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян, ведення яких покладається на штатних працівників служби благоустрою міської ради(громадських працівників), які обслуговують міські кладовища. Книга реєстрації має бути прошнурованою, пронумерованою та скріпленою печаткою. Книга реєстрації зберігається на кладовищі постійно, а в разі ліквідації кладовища – передається на зберігання до архіву органу місцевого самоврядування.
1.8.Підпоховання померлого в родинну могилу проводиться на підставі:
• свідоцтва про смерть померлого;
• згоди користувача місця родинного поховання;
• оригіналу свідоцтва про смерть чи свідоцтва про поховання першого похованого;
• не раніше, ніж через 20 років після останнього поховання;
• при наявності намогильної споруди або таблички з надписом;
• документів, які підтверджують родинний зв’язок.
1.9. Організації безоплатного поховання померлого учасника бойових дій відповідно до Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” померлого (загиблого), що має особливі заслуги чи особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни проводиться відповідно до Порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445, визначається перелік ритуальних послуг, необхідних для поховання цієї категорії померлих, оплата яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів згідно свідоцтва про смерть померлого (загиблого), копію посвідчення, що підтверджує особливі заслуги чи особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, шляхом перерахування коштів на рахунки відповідних СГ, які надають ритуальні послуги. Для даних категорій померлих організаторам похорону можуть надаватись компенсаційні виплати за умови представлення витрат згідно накладних .Компенсаційні виплати за ритуальні послуги надаються з місцевого бюджету згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення про їх надання.
1.10. Суб’єкт господарювання (далі – СГ), що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг, має подати до виконкому міської ради відповідну заяву щодо намірів надання ритуальних послуг ( на ім’я керівника та долучити до заяви засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи:
-копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;
-копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
-перелік послуг, що пропонуються для надання СГ;
-режим роботи та номер телефону.
На черговому засіданні міськвиконкому визначається виконавець ритуальних послуг.

1.11.Замовник має право вибрати виконавця послуг серед суб’єктів господарювання, які визнані рішенням міськвиконкому, як виконавці ритуальних послуг.

1.12. Організація поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання, покладається на ритуальні служби згідно з замовленням медичних закладів за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Поховання зазначених осіб проводиться з відома органів внутрішніх справ.
Доставка у морг для встановлення причин смерті цієї категорії осіб здійснюється органами внутрішніх справ.
У разі поховання трупів невпізнаних громадян складається акт у двох примірниках, в якому зазначаються стать невідомого, час виявлення трупа, час і місце поховання, вказується номер ділянки, ряду і могили, номер свідоцтва про смерть та причина смерті.
Аналогічний запис робиться в книзі реєстрації поховань на кладовищі.
Акт підписується представником органів внутрішніх справ і відповідальним працівником міської ради. Перший примірник вручається представнику органів внутрішніх справ для прилучення до кримінальної справи або справи з’ясування особи невідомого, а другий – зберігається в облікових документах кладовища .
У випадках самогубства, знаходження тіла померлого, раптової смерті з невідомих причин, якщо смерть настала від тілесних пошкоджень, та існує підозра скоєння злочину для поховання потрібен письмовий дозвіл органів внутрішніх справ.
На місці поховання невідомого громадянина встановлюється металева табличка (залізобетонний надгробок, плита тощо), на якій зазначаються реєстраційний номер запису в Книзі і дата поховання трупа.

1.13. Допомоги на похованя померлих, які були непрацюючими ( не пенсіонери), сім’ї (організаторам похорон) виплачуєються із місцевого бюджету, відповідно до чинного законодавства України. На інші категорії померлих допомоги на поховання надаються за місцем попередньої роботи померлого,(районного центру зайнятості, Пенсійного фонду ) за поданням пакету документів. – особистої заяви;
- довідки про смерть для отримання одноразової допомоги на поховання;
- копії свідоцтва про смерть;
- Документ з підтвердженням факту проживання померлої особи в м. Городенці до дня смерті(копія будинкової книги);
- розрахунково-грошових документів, що підтверджують факт здійснення оплати (товарний чек, прибутковий касовий ордер та інші);
- паспорта чи іншого документа, що підтверджує особу виконавця волевиявлення померлого;
- копії ідентифікаційного номера особи, що звернулася по допомогу.
Зазначена допомога на поховання надається протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день її смерті.
1.14.Суб’єкти господарювання, які визнані рішенням міськвиконкому, як виконавці ритуальних послуг, зобов’язані дотримуватися порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховання.
1.15.Перевезення тіл померлих громадян повинно здійснюватися автотранспортними засобами, які відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого” (зі змінами від 21.12.2009 №405), згідно з яким на вищезазначеному транспорті повинно бути нанесено ритуальну символіку.
1.16. Поховання осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.
1.17. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини за рішенням міськвиконкому. Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно зі статтею 192 Кримінально- процесуального кодексу України. Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці – новий запис до Книги реєстрації.
1.18.Етика поховання:
суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, що здійснюють діяльність у галузі поховання, повинні:
- знати та правильно застосовувати законодавство, нормативно-правові акти, правила, стандарти, нормативи, етичні правила у галузі поховання;
- знати та вивчати обрядові звичаї, які прийняті у родині померлого, надавати послуги у відповідності з віросповіданням родини померлого і прийнятими ритуалами;
- поважно та передбачливо відноситися до звичаїв, традицій обрядів різних віросповідань щодо поховання, надавати роз’яснення родині померлого з питань проведення обряду поховання;
- прагнути до встановлення з рідними померлого співпраці, заснованої на взаємній згоді, довірі, правдивості і взаємній відповідальності;
- працівники у галузі поховання не повинні виконувати будь-які, побажання, прохання і вказівки родини померлого, спрямовані на недотримання або порушення законодавства, не допускати розголошення недостовірної інформації та упередженої критики на їх адресу.
- враховуючи специфіку похоронної справи суб’єктам господарювання незалежно від форм власності, що здійснюють діяльність у галузі поховання, слід утримуватися від прямої реклами своїх послуг та продукції.

2.Вимоги щодо облаштування , утримання та охорони місць поховань.
2.1. Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під’їзні шляхи, бути забезпечені транспортним зв’язком із населеним пунктом.
2.2. Територія кладовища чи інших місць поховань повинна бути обов’язково огороджена, ділянка кладовища поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою доріжками шириною 3,0 метрів із розрахунку одностороннього руху. На перехресті доріжки повинні мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною не менше 3,5 м. На території місць поховань розміщують:
- господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;
- будівлі, призначені для проведення громадських панахид: будинки трауру, ритуальні майданчики, траурний постамент, тощо;
- водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємності для води;
- освітлення;
- спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;
- каналізовані громадські туалети из радіусом обслуговування 0,5 км , (за відсутності каналізації – туалет из водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під’їзд асенізаційного транспорту).
Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.(Рекомендаційно насадження проводити по периметру відведеного кладовища) Для подальшого запобігання засміченню кладовищ міста дозволяється висадка зелених насаджень на їх територіях лише низьких форм росту.
2.3. При центральном вході кожного кладовища встановлюється щит де роміщується інформація про:
- виконавців ритуальних послуг,суб’єктів господарювання, їх адреси, телефони та режими роботи;
-режим роботи кладовища, номери телефонів, призвіще І. П. відповідальних працівників служби благоустрою міської ради (громадських працівників);
-телефони місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють захист прав споживачів;
-порядок утримання кладовищ та інших місць поховань;.
2.4. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду – 0,5 метрів .
2.5. На території місця поховання не можуть бути розташовані об’єкти іншої, крім комунальної форми власності, що вище вказана в Положенні, за винятком намогильної споруди, склепу, елементів благоустрою, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.
2.6. Встановлення намогильної споруди(пам’ятника, гробовця) проводиться в межах відведеної ділянки поховання . Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі. Встановлення надмогильних пам’ятників і споруд можуть проводити тільки кваліфіковані працівники суб’єктів господарювання зареєстрованих в установленому порядку. Якщо користувач могили виявив бажання самостійно облаштувати чи встановити намогильну споруду власними силами, він повинен звернутися з письмовою заявою та документом, підтверджуючим його особу (паспортом) до відповідального працівника кладовища , а також пройти інструктаж і розписатися в книзі інструктажів.
Установлені намогильні споруди реєструються в Книзі обліку намогильних споруд де заносяться реквізити виконавця намогильної споруди.
2.7.Будівництво, утримання і охорона місць поховання у місті здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
2.8. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету з наступним їх відшкодуванням за рахунок винних осіб згідно із законом.У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування Замовнику матеріальних збитків не здійснюється. У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок Замовника.
2.9. Роботи, пов’язані з монтажем, демонтажем намогильних споруд, їх реєстрації, виконуються у весняно-осінній період, беручи до уваги погодні умови не раніше ніж одного року після проведення поховання з метою ущільнення ґрунту після засипання (можливе й більш раннє проведення робіт, але з обов’язковим попередженням Замовника про можливі наслідки, в т.ч. і втрату гарантії на проведені роботи), з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16. 00 години, в суботу з 8.00 до 12.00 години. В вихідні та святкові дні відповідно до КЗпП України, роботи пов’язані з облаштуванням могил, монтажем та демонтажем намогильних споруд забороняються. Поховання на кладовищах не проводяться в дні великих релігійних свят.
2.10. З метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, забороняється встановлення могильних огорож. Елементи благоустрою встановлені з порушеннями даного положення зносяться без попередження його власника.
2.11. Виділені земельні ділянки під могили для інших членів родини умерлого, які не прибрані і на яких більше двох років не проводиться заходи підтримування благоустрою, вважаються невпізнаними і передаються для поховання інших померлих.
2.12. Забороняється проїзд автотранспортних засобів, у тому числі і приватних автомобілів (окрім транспорту спецпризначення та інвалідного), по території кладовищ без отримання на це відповідного погодження відповідального працівника міської служби благоустрою.
2.13. Забороняється на території кладовища вт.ч на відведених ділянках під могили а також на прилеглих територіях до кладовища, усунення порушень проводиться без попереджень і матеріальних компенсацій.
Дане положення набирає чинності з моменту його затвердження виконкомом Городенківської міської ради і оприлюднення.

Міський голова                                                                    Р. Осадчук

Загружается...