Facebook Twitter Google+ Youtube Blogspot RSS FeedДотація на велику рогату худобу (ВРХ)

 Просимо депутатів міської ради довести до відома мешканців міста про те, що особи які утримують ВРХ мають право на отримання дотації з державного бюджету у відповідності до вимог чинного законодавства України.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 березня 2011 р. № 246
Київ

Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 342 від 23.04.2012

Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 523 від 27.04.2011 
№ 342 від 23.04.2012 
№ 418 від 14.05.2012 

   № 593 від 25.06.2012  

Відповідно до підпункту 6 пункту 1 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення”Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 342 від 23.04.2012}

1. Затвердити Порядок використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 342 від 23.04.2012}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 342 від 23.04.2012}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 342 від 23.04.2012}

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 152 “Деякі питання реалізації пункту 11.21 статті 11 Закону України “Про податок на додану вартість” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 12, ст. 575).

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. № 246
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2012 р. № 342)

ПОРЯДОК
використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою “Державна підтримка галузі тваринництва” (далі – бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення виплати:

1) спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби (далі – дотація за молодняк);

2) часткового відшкодування:

вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності (далі – часткове відшкодування вартості корів);

відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці;

вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, а також придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва;

витрат на закупівлю установки індивідуального доїння (далі – часткове відшкодування витрат на установку).

3. Використання бюджетних коштів у 2012 році здійснюється з урахуванням пріоритетності фінансування дотації за молодняк, а також виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Бюджетні кошти за напрямами, передбаченими пунктом 2 цього Порядку, розподіляє головний розпорядник, який має право здійснювати протягом року їх перерозподіл з урахуванням фактичного обсягу використання.

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 418 від 14.05.2012}

4. Відповідальним виконавцем бюджетної програми та головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання в межах фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня щокварталу до 20 числа наступного місяця подають Мінагрополітики за встановленою ним формою звіт про фактичне використання коштів у розрізі напрямів фінансування, затверджених паспортом бюджетної програми, за касовими видатками.

5. Дотація за молодняк виплачується фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби (далі – молодняк), який народився в їх господарствах, та збереження його до певного віку на дату подання відповідних документів.

Дотація за молодняк виплачується за утримання молодняку, який на момент подання фізичними особами вперше відповідних документів досяг певного віку, у розмірі:

250 гривень за голову – за молодняк віком від 3 до 6 місяців;

{Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ № 593 від 25.06.2012}

500 гривень за голову – за молодняк віком від 6 до 9 місяців;

{Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 593 від 25.06.2012}

750 гривень за голову – за молодняк віком від 9 до 12 місяців;

{Абзац п’ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 593 від 25.06.2012}

1000 гривень за голову – за молодняк віком від 12 до 15 місяців.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 593 від 25.06.2012}

У подальшому бюджетна дотація за молодняк виплачується фізичним особам за збереження молодняку у розмірі 250 гривень за кожні наступні три місяці його утримання до досягнення ним п’ятнадцятимісячного віку.

{Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 593 від 25.06.2012}

6. Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають сільським, селищним чи міським радам копії таких документів:

паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів, а в разі утримання 10 і більше голів молодняку – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

паспорта особи;

довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 593 від 25.06.2012}

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються щомісяця до першого числа наступного місяця та до 1 грудня 2012 р. в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку, форму якого встановлює Мінагрополітики. Підставою для внесення до журналу відомостей про наявність у фізичної особи поголів’я молодняку, крім зазначених документів, є запис у погосподарській книзі, що ведеться сільською селищною чи міською радою, або у разі, коли селищною чи міською радою не ведеться погосподарський облік, – видана ними довідка про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який народився в їх господарствах.

{Абзац шостий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 593 від 25.06.2012}

7. Сільські, селищні чи міські ради на підставі журналу обліку щомісяця до п’ятого числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають та подають управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій:

реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики;

витяг з погосподарської книги, що підтверджує наявність молодняку у зазначених в реєстрі фізичних осіб або у разі, коли селищною чи міською радою не ведеться погосподарських облік, – довідку про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який народився в їх господарствах.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 593 від 25.06.2012}

8. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій на підставі поданого сільськими, селищними чи міськими радами реєстру, а міські ради міст республіканського чи обласного підпорядкування на підставі журналу обліку:

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 593 від 25.06.2012}

протягом трьох робочих днів складають відомість про нарахування дотацій за молодняк у розрізі фізичних осіб за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій;

подають органам Казначейства таку відомість і платіжні доручення для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

9. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних та управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих днів зазначені у пункті 8 цього Порядку відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.

10. Мінагрополітики:

затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 9 цього Порядку зведеної відомості протягом семи робочих днів у межах обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів пропорційно сумам дотації за молодняк між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які здійснюють в триденний строк після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами за зазначеним критерієм;

подає Казначейству протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі регіонів.

Копії таких розподілів Мінагрополітики подає Мінфіну та Мінекономрозвитку у п’ятиденний строк.

11. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій після доведення розподілених обсягів дотації за молодняк затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх відповідним органам Казначейства.

12. Часткове відшкодування вартості корів надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплені ними, в тому числі у 2011 році, на племінних заводах та у племінних репродукторах племінні телиці, нетелі та корови молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності або за поставлені в режимі імпорту племінні телиці, нетелі та корови молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності у розмірі 50 відсотків їх вартості, але не більш як 7000 гривень за голову.

13. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють комісії та затверджують їх склад. До складу комісії обов’язково включаються представники органів Держфінінспекції.

Положення про комісію затверджується Мінагрополітики.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються суб’єктам господарювання у триденний строк із зазначенням причин повернення.

14. Суб’єкти господарювання щокварталу до 5 числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) подають комісії:

1) заявку (у двох примірниках) за формою, визначеною Мінагрополітики;

2) завірену в установленому порядку копію довідки про включення до ЄДРПОУ;

3) довідку про те, що суб’єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання;

4) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

5) довідки, видані Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що відповідним суб’єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості корів за іншими бюджетними програмами;

6) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

7) копії відповідних платіжних документів;

8) акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тих, що поставлені в режимі імпорту);

9) копію звіту про стан тваринництва;

10) виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

11) копії племінних свідоцтв (сертифікатів);

12) письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі.

Для виплати часткового відшкодування вартості корів, закуплених у режимі імпорту, суб’єкти господарювання подають також копії:

відповідного контракту;

рахунка-фактури (інвойсу);

вантажної митної декларації.

15. Зазначені в пункті 14 цього Порядку документи перевіряються та реєструються в журналі обліку, форма якого затверджується Мінагрополітики.

У разі зменшення поголів’я корів станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням введених в основне стадо закуплених племінних тварин, вартість яких була частково відшкодована, одержані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету в повному обсязі.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених племінних телиць, нетелей та корів, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету повертаються бюджетні кошти, відшкодовані за їх придбання.

16. Часткове відшкодування вартості корів не виплачується суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, ліквідовано, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та/або які отримали відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності за іншими бюджетними програмами.

17. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щокварталу до 10 числа наступного місяця і до 10 грудня (станом на 1 грудня) головному розпорядникові бюджетних коштів реєстри суб’єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості корів, за встановленою ним формою.

18. Мінагрополітики утворює для здійснення розподілу та виплати часткового відшкодування вартості корів комісію з питань розподілу бюджетних коштів для виплати такого відшкодування і затверджує положення про неї.

Комісія розглядає зазначені в пункті 17 цього Порядку реєстри протягом десяти днів, здійснює розподіл бюджетних коштів пропорційно сумам часткового відшкодування вартості корів у межах обсягу відкритих асигнувань між суб’єктами господарювання, які претендують на відшкодування вартості корів, та інформує протягом п’яти днів про прийняте рішення розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. На підставі такого рішення розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають органам Казначейства зазначені реєстри і платіжні доручення для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб’єктів господарювання.

19. Виплата суб’єктам господарювання часткового відшкодування відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці здійснюється на загальних підставах відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 794 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2408; 2011 р., № 11, ст. 486, № 84, ст. 3061).

Суб’єкти господарювання, які отримали таке відшкодування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, не мають права на його отримання за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

20. Виплата суб’єктам господарювання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. № 900 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 75, ст. 2666, № 80, ст. 2820; 2011 р., № 11, ст. 486), з урахуванням того, що вимоги стосовно мінімальної чисельності поголів’я утримуваної худоби та птиці не застосовуються.

Суб’єкти господарювання, які отримали таке відшкодування за рахунок загального фонду державного бюджету в максимальному розмірі, встановленому законодавством, не мають права на його отримання за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

21. Виплата суб’єктам господарювання часткового відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва (далі – часткове відшкодування вартості обладнання) здійснюється на безповоротній основі за результатами конкурсу в розмірі 30 відсотків вартості обладнання та механізмів.

22. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють з метою організації і проведення зазначеного у пункті 21 цього Порядку конкурсу (далі – конкурс) конкурсні комісії, затверджують їх склад, до якого обов’язково включаються представники органів Держфінінспекції, та положення про них.

Конкурсна комісія визначає умови і строки проведення конкурсу та оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації.

23. Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають конкурсній комісії:

1) заявку (у двох примірниках) за формою, визначеною Мінагрополітики;

2) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

3) довідку про те, що суб’єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання;

4) довідки, видані Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що відповідним суб’єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва за іншими бюджетними програмами;

5) довідку про відсутність простроченої заборгованості за іноземними кредитами, наданими під державні гарантії для закупівлі техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам, та за користування технікою вітчизняного виробництва, отриманою на умовах фінансового лізингу, за минулі роки;

6) завірені в установленому порядку копії:

довідки про включення до ЄДРПОУ;

бухгалтерської звітності станом на 1 січня поточного року (новостворені підприємства – за останній звітний період);

документів, що підтверджують придбання обладнання;

7) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

24. Часткове відшкодування вартості обладнання не виплачується суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, ліквідовано, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та/або які отримали відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва за іншими бюджетними програмами.

У разі коли суб’єкт господарювання відчужує обладнання, часткове відшкодування вартості якого він отримав, до закінчення трирічного строку експлуатації такого обладнання, бюджетні кошти повертаються ним до державного бюджету.

25. Під час визначення переможців конкурсу перевага надається суб’єктам господарювання, які провадять виробничу діяльність у рамках реалізації інноваційного проекту, що пройшов державну реєстрацію в установленому законодавством порядку, та використовують енергозберігаючі технології.

26. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щомісяця до 10 числа головному розпорядникові бюджетних коштів реєстри суб’єктів господарювання, які за результатами конкурсу претендують на часткове відшкодування вартості обладнання, за встановленою ним формою.

27. Мінагрополітики утворює для здійснення виплати часткового відшкодування вартості обладнання комісію з питань розподілу бюджетних коштів для виплати такого відшкодування і затверджує положення про неї.

Комісія розглядає зазначені в пункті 26 цього Порядку реєстри протягом десяти днів, здійснює розподіл бюджетних коштів між регіонами за критеріями, визначеними Мінагрополітики, та інформує протягом п’яти днів про прийняте рішення розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, які подають на підставі такого рішення органам Казначейства зазначені реєстри і платіжні доручення для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб’єктів господарювання.

28. Виплата часткового відшкодування витрат на установку здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою, в тому числі у 2011 році, для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менш як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, але не більш як 5000 гривень за одиницю.

У разі відчуження зазначеної установки чи її передачі у користування іншим особам до закінчення експлуатаційного строку отримані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету.

Фізична особа має право на часткове відшкодування один раз на період експлуатаційного строку такої установки. Витрати із закупівлі нової установки до закінчення експлуатаційного строку попередньої не відшкодовуються.

29. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку, до складу яких обов’язково включаються представники органів Держфінінспекції.

Положення про комісію затверджується Мінагрополітики.

Комісії очолюють начальники зазначених управлінь.

30. Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають щомісяця до 1 числа управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій:

1) довідку, видану сільською, селищною чи міською радою, про кількість корів;

2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

4) копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння;

5) копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

31. Подані відповідно до пункту 30 цього Порядку документи розглядаються в порядку черговості їх надходження.

Зазначена у пункті 29 цього Порядку комісія щомісяця до 10 числа на підставі таких документів визначає кількість установок індивідуального доїння, витрати із закупівлі яких підлягають частковому відшкодуванню, і приймає рішення щодо включення до відповідного реєстру фізичних осіб, що мають право на часткове відшкодування.

Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій протягом п’яти робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку:

складають відомість про суми часткового відшкодування у розрізі фізичних осіб за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій (управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрації – Мінагрополітики);

подають органам Казначейства таку відомість та платіжні доручення для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих днів зазначені відомості, готують і подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум часткового відшкодування витрат на установку за встановленою ним формою.

32. Мінагрополітики:

затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 31 цього Порядку зведеної відомості протягом семи робочих днів пропорційно сумам часткового відшкодування витрат на установку в межах обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які здійснюють в триденний строк після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами за зазначеним критерієм;

подає Казначейству протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі регіонів.

33. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після доведення розподілених обсягів часткового відшкодування витрат на установку затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх відповідним органам Казначейства.

34. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно доПорядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому порядку.

35. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Загружается...